Cele i formy działanie Fundacji

 

Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces”

Zaprasza do udziału w szkoleniach, zajęciach grupowych w zakresie:  
 
działania na rzecz rozwoju i rozwiązywania problemów rodziny, 
 
promowania zdrowia, ekologicznego stylu życia oraz wszechstronnego rozwoju
fizycznego, psychicznego, społecznego i kulturowego dzieci, młodzieży i dorosłych, 
 
promowania działalności kulturalnej oraz sportowej i rekreacyjnej,
 
zwalczania patologii społecznej, w tym przeciwdziałania problemom agresji
i przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, alkoholizmu, narkomanii,
sekt, samobójstw, przestępczości, izolacji społecznej, ubóstwa, prostytucji nieletnich,
upowszechniania pornografii wśród nieletnich, 
 
diagnozowania, wspomagania rozwoju, terapii dzieci i młodzieży 
z dysfunkcjami rozwojowymi i niepełnosprawnością, integrowania dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną, ograniczanie dysfunkcjonalności
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
 
Ponadto Fundacja Rodzina-Rozwój-Sukces oferuje działania wspierające: 
 
promowanie i organizowanie działań na rzecz wsparcia dziecka szczególnie uzdolnionego, 
 
promowanie i organizowanie działań na rzecz wspierania osób starszych, 
 
działalność na rzecz rozwoju wolontariatu, 
 
promowanie działań na rzecz walki z bezrobociem: zwiększanie szans
młodych ludzi na rynku pracy, aktywizacja zawodowa, rozwój
przedsiębiorczości młodzieży i dorosłych, 
 
organizowanie i prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans grup
słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 
prowadzenie badań naukowych diagnozujących i ewaluacyjnych w zakresie
problematyki funkcjonowania psychospołecznego