Zadania statutowe Fundacji

 

Zadania statutowe Fundacji:

1. Współpraca z instytucjami naukowymi, innymi fundacjami, organizacjami, instytucjami oraz osobami w kraju i za granicą realizującymi cele statutowe zbieżne lub tożsame z celami Fundacji.
 
2. Prowadzenie badań naukowych diagnozujących i ewaluacyjnych w zakresie problematyki funkcjonowania psychospołecznego oraz wspieranie i prowadzenie programów stypendialnych, 
służących rozwojowi osiągnięć naukowych, badawczych, tworzeniu nowych projektów i innych przedsięwzięć nowatorskich. 
 
3. Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji.
 
4. Niesienie pomocy finansowej i rzeczowej instytucjom i osobom realizującym   cele zbieżne z celami Fundacji. 
 
5. Zdobywanie funduszy na stypendia, zapomogi i inne formy pomocy dla dzieci i młodzieży zdolnej, twórczej i aktywnej, szczególnie z ubogich rodzin.
 
6. Organizowanie i prowadzenie działań wspierających rodzinę i na rzecz rodziny.
 
7. Organizowanie czasu wolnego rozwijającego zainteresowania kulturowo-rozrywkowe i twórcze oraz rekreacyjno-sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 
9. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań profilaktycznych przeciwdziałających powstawaniu patologii społecznych. 
 
10. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy profilaktyczne,
wychowawczo-resocjalizacyjne, socjo- i psychoterapeutyczne, rehabilitacyjne, pomoc społeczną i socjalną.
 
11. Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, zajęć szkoleniowo-edukacyjnych oraz innych działań informacyjnych dla kadr zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz dla osób bezpośrednio zainteresowanych doradztwem personalnym, zarządzaniem zasobami ludzkimi, psychoprofilaktyką, resocjalizacją, przeciwdziałaniem wszelkim formom patologii społecznej, przygotowaniem do życia w rodzinie, pracą z rodziną i na rzecz rodziny, poradnictwem i doradztwem, pomocą interwencyjną w sytuacjach kryzysowych, organizacją pracy socjalnej oraz pomocy społecznej w środowisku lokalnym, rozwojem osobistym i zawodowym, promocją zdrowego stylu życia, diagnozą i pracą socjo- i psychoterapeutyczną, rehabilitacją i innymi formami pracy z osobami niepełnosprawnymi, kulturą, sportem i rekreacją, przeciwdziałaniem bezrobociu, przedsiębiorczością, funkcjonowaniem na rynku pracy i samorządu lokalnego.
 
12. Współpraca z instytucjami prowadzącymi szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.
 
13. Organizowanie, wspieranie i prowadzenie akcji tematycznych, kampanii społecznych, konkursów, wystaw, weekendowych zajęć plenerowych w zakresie działań Fundacji.
 
14. Prowadzenie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wycieczek, rajdów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz całych rodzin.
 
15. Organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych, grup wsparcia, telefonu zaufania, poradnictwa i doradztwa, pomocy i terapii indywidualnych, rodzinnych i grupowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zbieżnym z celami Fundacji. 
 
16. Współpraca z poradniami i instytucjami specjalistycznymi w zakresie zdrowia, leczenia uzależnień, pomocy społecznej, świadczenia specjalistycznych usług osobom pokrzywdzonym oraz pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w celu podnoszenia lub zdobywania kwalifikacji zawodowych.
 
17. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych i samotnych.
 
18. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, diagnozowanie, rehabilitacja, terapia, aktywizowanie do uczestnictwa w formach spędzania czasu wolnego i rozwoju osobistego we współpracy z osobami zdrowymi, pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi.
 
19. Prowadzenie lokalnych programów na rzecz wspierania rozwoju społeczności lokalnych, z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
20. Prowadzenie zajęć szkoleniowych i organizowanie pracy wolontariatu.
 
21. Współpraca ze środkami masowego przekazu.
 
22. Inicjowanie postępowania i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.
 
23. Stały rozwój kompetencji osób działających na rzecz Fundacji.