PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWIA PROKREACYJNEGO WŚRÓD MŁODZIEŻY

W sierpniu 2017 r. Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces” podjęła współpracę z firmą Lechaa Consulting Sp. z o.o. w sprawie realizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego zadania promującego profilaktykę zdrowia prokreacyjnego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

 

NAZWA ZADANIA:

Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym, realizowanego w ramach 6. celu operacyjnego pt. Poprawa zdrowia prokreacyjnego.

 

GŁÓWNY REALIZATOR ZADANIA:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, firma Lechaa Consulting Sp. z o.o. została wyłoniona jako realizator zadania  

 

CELE OGÓLNE ZADANIA

1. Ukazanie problemu zdrowia prokreacyjnego w aspekcie niepłodności.

2. Profilaktyka i leczenie niepłodności.

3. Pomoc młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich.

4. Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia. Wybór i urzeczywistnianie wartości i zasad służących zdrowiu prokreacyjnemu.

5. Pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa – macierzyństwa i ojcostwa.

6. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Realizacja zadania wynika z następujących potrzeb:

 • Przeciwdziałanie tendencji odkładania prokreacji.

 • Konieczność skonfrontowania z wiedzą naukową nieprawdziwych informacji na temat zdrowia prokreacyjnego uzyskiwanych przez młodzież od rówieśników i z internetu, co powoduje kształtowanie się u nich błędnych przekonań normatywnych m.in. warunkujących podejmowanie licznych zachowań ryzykownych.

 • Przeciwdziałanie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych, mających negatywny wpływ na ich zdrowie prokreacyjne.

 • Wzmocnienie działania szkół w zakresie działań psychoprofilaktycznych w obszarze zdrowia prokreacyjnego.

 

FORMY REALIZACJI ZADANIA

 • Pozyskanie tutorów, czyli realizatorów zajęć z młodzieżą (legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku psychologicznym, medycznym lub innym z przygotowaniem pedagogicznym; doświadczonych w prowadzeniu edukacji zdrowotnej z młodzieżą).

 • Kierowanie tutorów na nieodpłatne doskonalenie zawodowe on-line – przeszkolenie z zakresu tematyki i według scenariuszy wskazanych przez Ministra Zdrowia.

 • Realizacja programu w zakresie maksimum 40 godzin dla szkoły w okresie od listopada 2017 do czerwca 2019 r. (finansowana z funduszy projektu).

 • Wsparcie organizacyjne i opieka merytoryczna nauczyciela metodyka – koordynatora wojewódzkiego programu.

 • Stworzenie bazy ekspertów z dziedziny zdrowia prokreacyjnego.

 • Współorganizowanie debat i konkursów z zakresu zdrowia prokreacyjnego.

 

 

ROLA FUNDACJI „RODZINA-ROZWÓJ-SUKCES” W ZADANIU

Fundacja podjęła działania w zakresie:

 • Objęcia patronatem przedsięwzięcia.

 • Pomocy w promowaniu zadania.

 • Rekomendowania tutorów – osób, które będą prowadzić zajęcia z młodzieżą.

 • Wsparcia działań koordynatora metodycznego programu w opiece nad tutorami i realizacją zadania w szkołach ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

 

KOORDYNATOR METODYCZNY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

dr Marta Komorowska-Pudło